Category: เกี่ยวกับ Barjac

Notre-Dame-Cathedral-news-site

ประวัติมหาวิหารนอเทรอดาม โบสถ์วิหารในกรุงปารีส

มหาวิหารนอเทรอดาม (Notre-Dame de Paris) เป็นโบสถ์วิหารในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นวิหารแบบโกธิคที่มีชื่อเสียงมากสุดในยุคกลาง มีความโดดเด่นในเรื่องความใหญ่โต พร้อมกับโบราณวัตถุมากมาย รวมถึงงานด้านสถาปัตยกรรมสุดน่าทึ่ง มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของ Île de la Cité ถูกสร้างขึ้นบนซากปรักหักพังของโบสถ์โบราณสองแห่งก่อนหน้านี้ มหาวิหารแห่งเป็นความคิดริเริ่มโดย Maurice de Sully บิชอปแห่งปารีสผู้ที่วางแผนจะสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในปี ค.ศ. 1160 ทับซากของวิหารเก่า โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปา Alexander III วางศิลาฤกษ์ในปี ค.ศ. 1163

Read More
Versailles-Palace-news-site

ประวัติพระราชวังแวร์ซายส์ ที่พักพระวงศ์แห่งฝรั่งเศส

เป็นที่อยู่อาศัยหลักของเชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศสในปี 1682 ภายใต้ Louis XIV จนมาถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ภายใต้ Louis XVI ปัจจุบันนี้พระราชวังได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก มีห้องที่ประดับประดาไปด้วยประติมากรรมสวยงาม ด้านในมีโรงละครโอโปร่าทีออกแบบโดย Ange-Jacques Gabriel ด้านนอกมีสวนแวร์ซายอันกว้างใหญ่ มีน้ำพุ ต้นไม้ ดอกไม้มากมาย เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกนำออกจากการตกแต่งทั้งหมดหลังจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่หลายชิ้นได้รับการส่งคืนและห้องพักในวังจำนวนมากได้รับการบูรณะใหม่

Read More
Religion-France

หลักการนับถือศาสนาของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ ตามด้วย ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม

Read More