Category: เกี่ยวกับ Barjac

Versailles-Palace-news-site

ประวัติพระราชวังแวร์ซายส์ ที่พักพระวงศ์แห่งฝรั่งเศส

เป็นที่อยู่อาศัยหลักของเชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศสในปี 1682 ภายใต้ Louis XIV จนมาถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789 ภายใต้ Louis XVI ปัจจุบันนี้พระราชวังได้กลายเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก มีห้องที่ประดับประดาไปด้วยประติมากรรมสวยงาม ด้านในมีโรงละครโอโปร่าทีออกแบบโดย Ange-Jacques Gabriel ด้านนอกมีสวนแวร์ซายอันกว้างใหญ่ มีน้ำพุ ต้นไม้ ดอกไม้มากมาย เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกนำออกจากการตกแต่งทั้งหมดหลังจากเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่หลายชิ้นได้รับการส่งคืนและห้องพักในวังจำนวนมากได้รับการบูรณะใหม่

Read More
Religion-France

หลักการนับถือศาสนาของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่ ตามด้วย ศาสนาพุทธ , ศาสนาอิสลาม

Read More

ความเป็นมาของชื่อ France

คำว่า France มาจากคำในภาษาละติน คือ Francia สามารถแปลออกมาตามตรงได้ว่า ดินแดนของชาว Frank หรือ Frankland โดยมีหลายทฤษฎีอันใช้ในการค้นหาถึงที่มาของคำว่า Franks และหนึ่งในทฤษฎีชิ้นสำคัญคือ

Read More